//

અમદાવાદના વાતાવરણ માં પલટો

અચાનક અમદાવાદમાં સમી સાંજે વાતાવરણમાં વાદળ છાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું હવામાનમાં પલટો આવતા વાતાવરણ ઠંડક પ્રસરી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.