///

હાર્દિક પટેલની પિટિશન અંગે આજે સુનાવણી

કોંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ હાર્દિક પટેલની આઉટ ઓફ સ્ટેટ જવા અંગેની પિટિશન અંગે આજે સુનાવણી થશે.

ગુજરાત કોંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ હાર્દિક પટેલની રાજ્ય બહાર જવાની પિટિશનની અંગેની સુનાવણીની શરૂઆત થઈ છે. જેમાં સરકારે 226 પાનાનું સોગંદનામું કર્યું હતું. જેના વિરોધમાં હાર્દિક પટેલ તરફથી રજૂઆત કરાઈ હતી. હવે તેની વધુ સુનાવણી આજરોજ હાથ ધરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.