/

બાબા સાહેબ યુનિવર્ષિટીમાં વર્ક ટુ હોમના આદેશ

ગુજરાતની પ્રખ્યાત બાબા સાહેબ યુનિવર્સીટીમાં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓના આરોગ્યને ધાયને રાખી હાલની કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિને લક્ષમાં રાખી બાબા સાહેબ યુનિવર્ષિટીના કર્મચારીઓને વર્ક ટુ હોમના આદેશ આપી દેવા માં આવ્યા છે જેથી કોલેજ કે યુનિવર્ષિટીમાં કોઈએ જવાનું નહિ અને ઘરે બેઠા જ અભ્યાસ કરવાનો અને અભ્યાસ કરાવવાનો યુનિવર્સીટીએ નિર્ણય લીધો છે જેમાં હજારો વિધાર્થીઓ અભ્યાસ માટે આવે અને અભ્યાસ કરવવા લેક્ચરરો પણ આવે છે લોકો ને કે વિધાર્થીઓ અને લેક્ચરરનું ભાવિ આરોગ્યને કારણે ના જોખમાય તવા હેતુ થી નિર્ણય લેવાયો છે. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.