/

કોરોના વાયરસ સામે ઘરમાં જ રહો સુરક્ષિત રહો : ધાનાણી

કોરોના વૈશ્વિક મહામારી છે જેમની સામે લોકો એ જાગૃત થવાની અને ઘરમાં જ રહેવાની જરૂર છે દેશના વડાપ્રધાન અને રાજ્ય સરકારની સૂચના અને કાયદાનું પાલન કરવું નાગરિકોની ફરજ છે  માટે સૌ ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહોના સ્લોગન સાથે ગુજરાત વિધાનસભા વિરોધ પક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણીએ લોકોને જાગૃત થવાની અપીલ કરી છે ઘરમાં જ રહી લોકોને સંવાહક નહિ બનવા પરેશ ધાનાણીએ અપીલ કરી છે 

Leave a Reply

Your email address will not be published.