ભારત ઉર્જા મંચ

વડાપ્રધાન મોદી 26 ઓક્ટોબરના રોજ ભારત ઉર્જા મંચનું ઉદ્ઘાટન કરશે

વડાપ્રધાન મોદી 26 ઓક્ટોબરના રોજ એક મહત્વની બેઠકમાં ભાગ લેશે. ત્યારબાદ ચોથા વર્ષમાં આવી ગયેલા CERA સપ્તાહ દ્વારા ભારત ઉર્જા મંચનું ઉદ્ઘાટન કરશે. મહત્વનું છે કે એનાલિટિક્સ અને ઉકેલોમાં વૈશ્વિક અગ્રણી HIS

//