///

શિક્ષણ: યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજોમાં આજથી નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત

કોરોનાનાને પગલે UGCએ જાહેર કરેલા નવા એકેડેમિક કેલેન્ડર મુજબ યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજોમાં આજથી નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થશે.

કોરોનાને પગલે છેલ્લા કેટલાક મહીનાઓથી બંધ રહેલી કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં આજથી નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત થશે. જેમાં પરીક્ષા માટે 1 માર્ચથી લઇને 7 માર્ચ સુધીનો બ્રેક આપવાનો રહેશે. ત્યારબાદ 8 માર્ચથી 24 માર્ચ સુધી પરીક્ષા લેવામાં આવશે.

27 માર્ચથી 4 એપ્રિલ સુધી સેમિસ્ટર બ્રેક આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ 5મી એપ્રિલ ફરી સેમિસ્ટર શરૂ કરવામાં આવશે. જેમાં 1 ઓગસ્ટથી લઈને 8મી ઓગસ્ટ સુધી પરીક્ષા માટે બ્રેક આપવામાં આવશે. 9 થી 21 ઓગસ્ટ વચ્ચે પરીક્ષા લેવામાં આવશે. 22થી 29મી ઓગસ્ટ વચ્ચે ફરી સેમિસ્ટર બ્રેક આપવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.